Domovská stránka > C > Co Znamená Pojem Informace?

Co znamená pojem informace?

Informace (z lat. in-formatio, utváření, ztvárnění) je velmi široký, mnohoznačný pojem, který se užívá v různých významech. V nejobecnějším smyslu je informace chápána jako údaj o prostředí, jeho stavu a procesech v něm probíhajících.

Přečtěte si více

Jak se nazývá předávání informací?

Předávání informací se říká komunikace. Co je to poznatek? Poznatek je jednotlivý výsledek lidského poznávání. Soustava poznatků tvoří znalost. Poznatek je kognitivní reprodukcí určité části objektivního světa a jeho zákonitostí. Funkcí poznatku je převedení rozptýlených představ a tušení do sdělitelné a všeobecné formy.

Podle toho, jak získáváme informace?

Získávání informací je vědecká disciplína zaobírající se hledáním informací v dokumentu, vyhledáváním samotných dokumentů a také vyhledáváním metadat, která popisují data, a databází textů, obrázků nebo zvuků. Automatické systémy získávání informací pomáhají snížovat „informační zahlcení”. Podle toho, co je to data? Data jsou v informatice údaje zaznamenané v digitální (číselné) podobě určené k počítačovému zpracování. Data (např. číslo, text, obrázek, zvuk) jsou zapsána (kódována) v podobě posloupností čísel (bajtů) a uložena např. v operační paměti počítače nebo na záznamovém médiu (pevný disk, CD, paměťová karta apod.).

Podle toho, jaký je vztah mezi daty a informacemi?

Informace jsou data prezentovaná v takovém kontextu, který dává smysl a význam. Informace tedy slouží ke zpracování, skladování nebo přenášení dat. Například číslo 120/80 patří mezi data, pokud jej ale ozřejmíme jako dnešní ranní krevní tlak pacienta v milimetrech rtuťového sloupce, již je z něj užitečná informace. Když to vezmeme v úvahu, Čím se dají přenášet informace? Přenášená data mohou být digitální zprávy pocházející z datového zdroje, jako například počítač nebo klávesnice, ale také analogový signál, jako telefonní hovor nebo video signál, digitalizovaný do bitového proudu (např. pomocí pulzně kódové modulace).

Také, co to je bít?

Bit (z anglického „drobek, kousek“) je základní datovou jednotkou používanou ve výpočetní technice. Značí se malým písmenem b, například 16 b. Bit může nabývat pouze jednu ze dvou hodnot, nejběžnější znázornění těchto hodnot jsou 0 a 1. Často dochází k zaměňování pojmů bit a bajt. Co to znamená komunikace? Podstatou termínu komunikace (latinsky communicatio) je "spojení". V obsahovém typu lidského jednání jde o spojení dvou vědomí prostřednictvím sdělování (komunikace). Toto spojení mohou podporovat různé technické (distribuční) prostředky, které k tomu mohou využívat různé cesty.

Podle toho, jaká je základní jednotka informace?

Bit (z anglického binary digit – dvojková číslice; angl. bit = drobek, kousek) je základní a současně nejmenší jednotkou dat, používanou především v číslicové a výpočetní technice a v teorii informace, kde je označován i jako shannon (symbol Sh). Značí se malým písmenem b, např.

By Hillel

Co je to složka? :: Co je to slovo hacker?
Užitečné odkazy