Domovská stránka > C > Co To Je Pojem?

Co to je pojem?

Pojem (lat. conteptus) je lidský vnitropsychický kognitivní (znalostní) model (v obr 1. horní vrchol trojúhelníku) dané entity světa reálného (objektu, procesu) i abstraktního (vědecké a umělecké ideje a konstrukce), kterému lze přiřadit jméno – jazykový konstrukt vnějšího sdělovacího jazyka(v obr 1.

Přečtěte si více

Co je to logické myšlení?

Logiku můžeme nejobecněji definovat jako soubor zákonitostí myšlení a procesu poznání. Lidé, kteří při řešení většiny životních situací využívají spíše levou hemisféru (centrum logiky a racionálního myšlení), se obvykle lépe uplatňují ve vědních a technických oborech. Co je to vnímání? Počitek je nejjednodušším elementem našeho vnímání a je základním materiálem pro složitější procesy: paměť, myšlení. Jedná se o výsledný prvek jednoho analyzátoru (smyslu) – např. receptor + nerv + mozek. Tvoří obraz jednoho znaku vnímaného předmětu (např.

Co je to vědomí?

Vědomí (od věděti) je ústředí integrované psychické činnosti člověka a v různé míře i dalších živočichů, zahrnující všechno, čemu právě věnují svoji pozornost. Vědomí integruje rozmanité duševní či mentální činnosti (vnímání, myšlení, cítění, vyjadřování, paměť, pozornost atd.) a do jisté míry je řídí. Co je výsledkem myšlení? Funkce myšlení - formování pojmů, rozpoznávání a nacházení vztahů, usuzování, rozhodování, řešení problémů a vytváření něčeho nového. Výsledkem myšlení jsou nové informace (nové vědění), nový poznatek, který může, ale také nemusí, být správný.

Co to je generalizace?

Generalizace (z lat. generalis, všeobecný, od genus, rod) znamená zobecnění nebo zobecňování. Nejčastěji znamená, že se vlastnosti, zjištěné u jistého počtu prvků nějaké množiny, generalizací přisoudí všem jejím prvkům. Podle toho, co to je edukace? Pojem edukace pochází z latinského slova educo, educare – vést vpřed, vychovávat, vypěstovat. Pojem edukace lze definovat jako proces soustavného ovlivňování chování a jednání jedince s cílem navodit pozitivní změny v jeho vědomostech, postojích, návycích a dovednostech (Juřeníková, 2010, s. 9).

Co znamená slovo Wikipedie?

Wikipedie (anglicky a v mnoha dalších jazycích Wikipedia) je mnohojazyčná online encyklopedie vytvořená a udržovaná jako projekt otevřené spolupráce se svobodným (otevřeným) obsahem, na jejíž tvorbě spolupracují dobrovolní přispěvatelé z celého světa. Co je logické? Logika je "hledání pravdy"

Moderní definice říká, že logika je věda o správnosti (lidského) usuzování nebo odvozování. Aristoteles, její zakladatel, o logice mnohem poetičtěji řekl, že je hledáním pravdy, i když ono hledání mínil v poněkud neobvyklém významu. Obojí však míní téměř totéž.

Co je to abstraktní myšlení?

Proces abstrakce spočívá obecně v tom, že existuje řada analytických aktů myšlení, jimiž je zpracováván konkrétní smyslový materiál a při nichž se odhlíží od určitých znaků, vlastností a vztahů daného předmětu.

By Arissa Fucillo

Jak použít funkcí Svyhledat? :: Jak pracovat s myšlenkovou mapou?
Užitečné odkazy