Domovská stránka > C > Co Je A Není Isvs?

Co je a není ISVS?

Metodický pokyn vysvětluje na konkrétních příkladech, jaký informační systém je podle zákona o ISVS informačním systémem veřejné správy, vysvětluje jak přistupovat k popisu ISVS v informační koncepci. Zabývá se i vymezením toho, co za ISVS považováno není.

Přečtěte si více

Kdo je správcem Portálu veřejné správy?

(1) Portálem veřejné správy je informační systém veřejné správy zajišťující přístup k informacím veřejných orgánů a komunikaci s veřejnými orgány. Správcem portálu veřejné správy je ministerstvo. Lidé se také ptají, co jsou základní registry ak čemu slouží? Referenční údaje jsou vedené v základních registrech bez historie. Funkce základních registrů spočívá jednak v opakovaném využívání již jednou pořízených dat, čímž jsou zrychlována správní řízení, a také ve zjednodušení správy a údržby stávajících evidencí a informačních systémů.

Co je to segment trhu?

Segmentace trhu (anglicky Market segmentation) je metoda marketingového řízení, která se zabývá analýzou trhu, kdy se podnik snaží poznat a analyzovat strukturu trhu, kde chce svůj výrobek či službu nabízet. Jaké jsou fáze marketingového výzkumu? Fáze marketingového výzkumu

První etapou je tzv. přípravná fáze, která zahrnuje definování problému, specifikaci potřebných dat a určení jejich zdrojů a stanovení metody výzkumu. Jedná se o nejdůležitější a nejsložitější fázi výzkumu. Firma si musí ujasnit cíl výzkumu, jeho zaměření a očekávané výsledky.

Co je poznatek?

Poznatek je jednotlivý výsledek lidského poznávání. Soustava poznatků tvoří znalost. Poznatek je kognitivní reprodukcí určité části objektivního světa a jeho zákonitostí. Funkcí poznatku je převedení rozptýlených představ a tušení do sdělitelné a všeobecné formy. Jak se nazývá předávání informací? Předávání informací se říká komunikace.

Co je to data?

Data jsou v informatice údaje zaznamenané v digitální (číselné) podobě určené k počítačovému zpracování. Data (např. číslo, text, obrázek, zvuk) jsou zapsána (kódována) v podobě posloupností čísel (bajtů) a uložena např. v operační paměti počítače nebo na záznamovém médiu (pevný disk, CD, paměťová karta apod.). Co je to Helios Orange? Novinky ze světa HELIOS

HELIOS Automotive je specializované řešení prodejce osobních i užitkových automobilů. Zároveň umí pokrýt všechny ekonomické oblasti, od účetnictví přes CRM po sledování skladových zásob. Implementace vždy zohledňuje potřeby konkrétního dealerství či servisu.

Jak funguje Stag?

Portlet Informace o uživateli a jeho rolích v IS/STAG – slouží k výběru role, kterou chce uživatel použít. Tento portlet je dostupný na všech stránkách portálu. Portlet Výsledky studia – zobrazuje studentovi počet dosažených a plánovaných kreditů a průměr za zvolené období. Dále umožňuje tisk přehledu o průběhu studia.

By Toombs Bertling

Co je infrastruktura firmy? :: Co je to systém?
Užitečné odkazy