Domovská stránka > C > Co Musí Obsahovat Inventurní Soupis?

Co musí obsahovat inventurní soupis?

Musí obsahovat tyto náležitosti:

 • určení inventarizovaného majetku nebo závazku.
 • údaj o množství
 • podpis osoby odpovědné za provedení inventury.
 • způsob zjišťování skutečného stavu.
 • ocenění v okamžiku ukončení inventury.
 • okamžik zahájení a ukončení inventury.

Přečtěte si více

Jaký je rozdíl mezi inventurou a inventarizací?

Inventura je totiž podmnožinou inventarizace a představuje fyzické nebo dokladové zjištění skutečného stavu. Fyzickou inventuru použijeme tam, kde je možné majetek vizuálně ověřit (pokladní hotovost, ceniny, auta, vybavení provozu, zboží na prodejnách, materiál na skladě apod.). Co to je inventura? Termíny inventura či inventarizace se zejména v ekonomických oborech označuje speciální administrativní úkon, kdy se ke stanovenému datu zjišťuje stav (množství, cena) hospodářských prostředků, popřípadě jejich zdrojů. Provádí se tedy inventarizace majetku a závazků.

Jak Zauctovat inventuru?

K zaúčtování inventurních rozdílů použijte povel Zaúčtování inventury... z nabídky Záznam. Tímto povelem vytvoříte příjemku pro zásoby se zjištěným přebytkem v agendě Příjemky a výdejku pro zásoby se zjištěným mankem v agendě Výdejky. Při vedení skladu způsobem B obsahuje tento doklad pouze rozdílové množství. Jak na dokladovou inventuru? Skutečný zjištěný stav majetku a závazků musí účetní jednotka zaznamenat v inventurním soupisu. Zůstatky všech používaných rozvahových účtů, jež mají k rozvahovému dni aktivní či pasivní zůstatek, by měla účetní jednotka umět při daňové kontrole doložit a zdůvodnit.

A další otázka, co obsahuje inventarizační zápis?

Co obsahuje zápis o inventarizaci?

 • identifikační údaje,
 • k jakému datu je inventarizace provedena,
 • vypíšu fyzicky zjištěné hodnoty hmotného majetku, drobného majetku, zásob,
 • vypíšu spočítanou pokladní hotovost, zůstatek na bankovním účtě, hodnotu zjištěných pohledávek a závazků,
Lidé se také ptají, co je zjednodušený inventurní soupis? Zjednodušený inventurní soupis je průkazný účetní záznam, kterým vybraná účetní jednotka prokazuje alespoň přírůstky a úbytky stavu jiných pasiv za účetní období, které byly zjištěny zjednodušenou inventurou.

Co musí obsahovat likvidační protokol?

likvidacílikvidačního protokolu

Ten by měl obsahovat minimálně tyto údaje:

 • předmět likvidace – název, cena, množství,
 • důvod likvidace,
 • způsob likvidace,
 • čas a místo likvidace,
 • osoby odpovědné za likvidaci a za schválení likvidace.
Kdy se provádí mimořádná inventarizace? mimořádná inventarizace – provádí se v mimořádných případech (např. při organizačních změnách, po živelné pohromě, při změně odpovědného zaměstnance) podle rozsahu: úplná – týká se všech složek majetku a závazků dílčí – týká se jen některých složek majetku a závazků (inventar.

Tak kdo musi delat inventuru?

Povinnost provádět inventuru mají všechny společnosti a zároveň jsou společnosti povinny prokázat provedení inventury po dobu 5 let od jejího provedení. Nyní bychom se věnovali třem zásadním oblastem účetnictví, kde se fyzická inventura provádí a uvedli základní informace, případně doporučení.

By Jecoa

Kdy se provádí inventarizace? :: Jak udělat úpravy v PDF?
Užitečné odkazy