Domovská stránka > C > Co Je Soupis Pozůstalosti?

Co je soupis pozůstalosti?

Soupis pozůstalosti je seznam, který vyhotovuje soud (resp. notář jako soudní komisař) v pozůstalostním řízení po konkrétním zůstaviteli na základě jeho zjištění o zůstavitelově majetku a jeho dluzích. Soupis se provádí při jednání a je obsažen v protokolu o jednání.

Přečtěte si více

Kdy uplatnit výhradu soupisu?

Právo na výhradu soupisu nemůže být dědici zůstavitelem odejmuto, přičemž dědic má právo uplatnit výhradu soupisu pozůstalosti do jednoho měsíce ode dne, kdy byl o tomto právu vyrozuměn notářem jakožto soudním komisařem. Můžete se také zeptat, jak se zjistit pozustalost? Ke zjištění pozůstalostního jmění v takovém případě sloužilo místopřísežné seznání pozůstalostního jmění, které podával dědic. V tomto seznání jmění dědic uvedl vše, co podle něj tvoří pozůstalost, i jakou to má cenu. Své přiznání stvrdil svým podpisem, a soud už následně nezkoumal jeho správnost a úplnost.

Jak uplatnit výhradu soupisu?

Právo na výhradu soupisu pozůstalosti má každý dědic a nemůže mu ho odebrat ani zůstavitel, ani se jej dědic nemůže vzdát v rámci dědické smlouvy. Výhradu soupisu lze uplatnit prohlášením adresovaným vůči soudu ústně, písemně, lhůta na její podání je 1 měsíc ode dne, kdy soud o tomto právu dědice vyrozuměl. Co je zcizení dědictví? Dědic může po smrti zůstavitele své dědické právo zcizit, tj. úplatně či bezúplatně převést na jinou osobu. Nabyvatel tímto vstupuje do práv a povinností náležejících k pozůstalosti. Smlouva o zcizení dědictví vyžaduje formu veřejné listiny – notářského zápisu.

A další otázka, co je to dědická smlouva?

Dědická smlouva je pořízení pro případ smrti, které je však na rozdíl od závěti či dovětku dvoustranným právním jednáním. Dědickou smlouvou povolává zůstavitel druhou smluvní stranu nebo třetí osobu za dědice nebo odkazovníka a druhá strana to přijímá. Jak Nezdědit dluhy po rodičích? Podle aktuální právní úpravy mají dědicové v zásadě dvě možnosti, jak nezdědit dluhy. Dědicové mohou buď odmítnout dědictví jako celek nebo v zákonem stanovené lhůtě učinit tzv. výhradu soupisu. V tomto případě přebírá dědic dluhy pouze do výše nabytého majetku.

Můžete se také zeptat, kdo je nezpůsobilý dědic?

ten, kdo se dopustil zločinu proti zůstaviteli, pokud z okolností nevychází najevo, že mu zůstavitel odpustil, ten, kdo donutil nebo podvodným způsobem svedl zůstavitele k projevení poslední vůle, překazil prohlášení nebo změnu poslední vůle nebo potlačil již zřízené poslední pořízení. Které dluhy se dědí? Do jaké výše potom dědic odpovídá za dluhy zůstavitele? V případě, že dědic dědictví přijme, odpovídá za dluhy nejen do výše nabytého majetku, ale v plné výši. Pokud by se chtěl odpovědnosti za dluhy vyhnout, musel by se zříci pozůstalosti jako celku anebo uplatnit právo výhrady soupisu.

Jak zjistit zda existuje závěť?

Notář má samozřejmě za úkol zjistit, zda existuje nějaká závěť, dědická smlouva či listina o vydědění některého z dědiců. Z toho důvodu nahlíží do Evidence právních jednání pro případ smrti, kterou má na starosti Notářská komora ČR. Tam jsou evidována pořízení, která byla sepsána či uložena u některého z notářů.

By Hertz

Jak dlouho trvá vyřízení dědického řízení? :: Jak násobit z hlavy?
Užitečné odkazy