Domovská stránka > C > Co Je Zeměpisná Délka?

Co je zeměpisná délka?

Zeměpisná délka je jedna ze zeměpisných souřadnic, určuje polohu na povrchu Země směrem k východu nebo západu od Greenwichského poledníku. Je to úhel, který svírá rovina místního poledníku, procházejícího určovaným bodem, a rovina Greenwichského poledníku.

Přečtěte si více

Jak se značí zeměpisná šířka?

Zeměpisná šířka se značí řeckým písmenem φ a měří se ve stupních. A další otázka, jak se značí souřadnice? Sestává se ze dvou číselných údajů, severní (N) či jižní (S) zeměpisné šířky (latitude) a západní (W) či východní (E) zeměpisné délky (longitude). V Geocachingu se souřadnice udávají ve WGS-84. Další používané souřadnicové systémy jsou S-42 a S-JTSK.

Jak určit zeměpisnou šířku?

Zeměpisná šířka - úhlová hodnota, která určuje polohu bodu na Zemi ve směru od rovníku (0º) k severnímu pólu (+90º) nebo jižnímu pólu (-90º). Zeměpisná šířka se měří středovým úhlem v rovině poledníku daného bodu. Na glóbech a mapách je zeměpisná šířka znázorněna pomocí rovnoběžek. Také, jak zjistit souřadnice místa? Pomocí Google Maps

  1. Otevřete aplikaci Mapy Google.
  2. Umístěte se na mapě nebo si vyberte místo, a delším poklepnutím tam zapíchněte špendlík.
  3. Po vytažení panelu ze spodní strany (stejně jako v případě Apple Maps) naleznete souřadnice své polohy.
  4. Souřadnice můžete odsud snadno kopírovat nebo sdílet.

Co je to zeměpisná síť?

Zeměpisná síť, určování zeměpisné polohy. Poloha na Zemi se určuje podle tzv. zeměpisné sítě = tvoří ji všechny poledníky a rovnoběžky. Co je šířka a délka? Šířka označuje obvykle horizontální, vodorovná vzdálenost dvou bodů srovnatelně vzdálených vůči pozorovateli při horizontálním pohledu, tj. levého a pravého bodu. U podlouhlých objektů (prkno, silnice, údolí) to bývá kratší horizontální rozměr a větší je pak "délka" v užším významu.

A další otázka, co je to rovnoběžka?

Rovnoběžka je pomyslná čára na zemském povrchu, vzniklá průnikem povrchu Země a rotačního kuželu, jehož vrchol je v zemském středu a jeho osa je shodná se zemskou osou. Na zjednodušeném modelu Země (na kouli nebo referenčním elipsoidu) mají rovnoběžky tvar kružnice a jsou rovnoběžné s rovníkem. Jak zjistit souřadnice pozemku? Pro zjištění GPS souřadnice ve formátu XX. xxxxxx, YY. yyyyyy libovolného místa na mapě doporučujeme použít maps.google.com. Zde si můžete vyhledat danou nemovitost a kliknout pravým tlačítkem myši.

Co to jsou poledníky?

Poledník je pomyslná čára, vzniklá průnikem nějaké poloroviny, určené zemskou osou, a povrchu Země. Poledníky jsou také nejkratšími spojnicemi severního a jižního pólu, vedoucími po povrchu Země. Stejně se dá poledník definovat i pro jiná vesmírná tělesa.

By Roice Deluccia

Co Urcujeme pomocí rovnoběžek? :: Co je to webové rozhraní?
Užitečné odkazy