Domovská stránka > C > Co Zpusobuje Toluen?

Co zpusobuje toluen?

Toluen dráždí kůži, oči a horní cesty dýchací. Působí narkoticky, způsobují bolesti hlavy, žaludeční nevolnost. Chronická expozice vede k poruchám nervové soustavy, ztrátám paměti, trvalým bolestem, poškození mozečku. Často příznaky po ukončení expozice sami odeznějí.

Přečtěte si více

Které drogy nejvíc škodí?

Zatímco nejvíce poškozující vůči jiným je alkohol (46 bodů), heroin (21), a crack (17). Celkově nejškodlivější drogou byl alkohol (celkové skóre škodlivosti 72), následován heroinem (55) a crackem (54). Jaká je nejhorší droga? Zbývajících sedm kritérií se týkalo toho, jak užívaná droga škodí ostatním, například ve formě ekonomických ztrát společnosti nebo kriminality. Pokud jde o škodlivost drog samotným uživatelům, nejhorším ze všech je opiát fentanyl, který poslední dobou masově zabíjí v USA. Následují ho heroin, alkohol, pervitin a tabák.

Co jsou to společenský tolerované drogy?

Drogou v jistém slova smyslu může být i práce, hra na výherních automatech, jídlo, počítače apod. Společensky tolerované • Dají se koupit v obchodě a konzumovat na veřejnost • Vyvolávají však závislost! Nejsou státem povolené • Nakupují se na „černém“ trhu • Obchod s nimi je trestný. Tak které kapaliny nazýváme těkavé? Tlaku páry nad kapalinou – s rostoucím tlakem se rychlost vypařování snižuje až do chvíle, kdy se kapalina začne vypařovat z celého objemu a dochází k varu. Látky, které se vypařují velmi rychle se nazývají těkavé látky. Jsou to ředidla, rozpouštědla, např. benzen, toluen, aceton.

Také, jak probíhá vař?

Voda dosáhne 100⁰C a v celém objemu začnou vznikat bubliny – zvětšují svůj objem, protože ve vyšších vrstvách je větší hydrostatický tlak (zmenšují hustotu) a tím stoupají vzhůru – nastal VAR. Když se dostanou k hladině, praskají a vodní pára přechází do okolí. Kapalina se v celém objemu uvede do pohybu. Co se děje při varu? Při vypařování musí molekuly vody překonávat vnější tlak vzduchu nad hladinou. Když zahřejeme vodu na takovou teplotu, že vzniklá vodní pára má stejný tlak jako je tlak okolního vzduchu, dochází k varu - voda se vypařuje nejen na hladině, ale bubliny páry vznikají i uvnitř kapaliny, na stěnách a dně nádoby.

Tak kdy nastava var?

Var kapaliny nastává, dosáhne-li kapalina takové teploty, že jí odpovídající tlak sytých par je roven tlaku okolního vzduchu. Při zahřátí na teplotu varu kapalina dále nezvyšuje svou teplotu. Veškeré přijaté teplo spotřebuje na změnu skupenství, nazýváme ho skupenské teplo varu. Co vyvolávají drogy u člověka? Zdravotní následky braní drog se projeví až relativně pozdě, většinou od 3. nebo 4. fáze drogové závislosti. Patří mezi ně: nespavost, nechuť k jídlu, poruchy ledvin, jater či mozku, poruchy vidění a sluchu, vyčerpanost, zhoršení paměti a reflexů, špatná orientace, strach, různé fobie a mnohé další.

Co Cichaji Fetaci?

Závislost na čichání ředidla, lepidla, toluenu, propanbutanu, rajském plynu. Inhalační drogy (kellen, rajčák, poppers, téčko) jsou chemické těkavé látky. Uživatelé je čichají, aby docílili rychlého opojení. Až tisíc výrobků používaných v domácnosti lze použít jako inhalanty.

By Burris Reyolds

Co je lidské tělo? :: Co znamená těkavost?
Užitečné odkazy