Domovská stránka > J > Jak Lze Autorskými Právy Disponovat?

Jak lze autorskými právy disponovat?

Majetková práva k autorskému dílu

Pod pojem užití autorského díla spadá dle § 12 odst. 4 AZ zejm. právo autorské dílo rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat, vystavovat nebo sdělovat veřejnosti. Tento výčet je však pouze demonstrativní a autorské dílo je možné užít též jakýmkoliv jiným existujícím způsobem.

Přečtěte si více

Pokud jde o to, jaká pravidla platí pro školní představení?

(2) Do práva autorského nezasahuje ten, kdo nikoli za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu užije dílo při školních představeních, v nichž účinkují výlučně žáci, studenti nebo učitelé školy nebo školského či vzdělávacího zařízení. Kdy vzniká autorské právo? Vznik autorského práva

Autorské právo k dílu vzniká okamžikem, kdy je dílo vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě. Přičemž zničením věci, jejímž prostřednictvím je dílo vyjádřeno, nezaniká autorské právo k dílu.

Lidé se také ptají, jak neporušit autorská práva?

Jak neporušit autorský zákon?

  1. použít výhradně vlastní zdroje.
  2. použít díla, na která se nevztahují autorská práva (lidová tvorba, neznámý autor apod.)
  3. uzavřít písemnou smlouvu s autorem díla.
  4. zaplatit autorovi za užití díla.
  5. používat tzv. otevřené galerie (open source)
Co hrozí za porušení autorských práv? (1) Kdo neoprávněně zasáhne nikoli nepatrně do zákonem chráněných práv k autorskému dílu, uměleckému výkonu, zvukovému či zvukově obrazovému záznamu, rozhlasovému nebo televiznímu vysílání nebo databázi, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.

Jak označit autorské dílo?

V české legislativě (a dnes už i ve zbytku světa) je „Copyright ©“ zcela bezvýznamný prvek a plní spíše funkci dekorace.

  1. Původ označení „Copyright ©“
  2. Význam dnes.
  3. Kopírování cizích textů, obrázků, hudby a jiného obsahu.
Jak se na vaše chování na internetu vztahují autorská práva? „Internet není skutečně prostředí, které by umožňovalo volné využití autorských děl či jiných předmětů autorskoprávní ochrany. Mohou existovat například internetové stránky, portály, které vám toto umožní. Ale je nezbytné si vždy přečíst podmínky užití toho konkrétního portálu. Nevylučuji, že to je možné.

Jak dlouho trvají majetková autorská práva?

(1) Majetková práva trvají, pokud není dále stanoveno jinak, po dobu autorova života a 70 let po jeho smrti. (2) Bylo-li dílo vytvořeno jako dílo spoluautorů, počítá se doba trvání majetkových práv od smrti spoluautora, který ostatní přežil. Také, jak je to s autorskými právy ve škole? Užití školního díla zase dovoluje zásah do autorského práva v případě, kdy škola užije nikoli za účelem hospodářského nebo obchodního prospěchu k výuce nebo k vlastní vnitřní potřebě dílo vytvořené žákem nebo studentem ke splnění školních nebo studijních povinností, tedy například kvalifikační práce.

Co je autorské právo?

Autorské právo (anglicky copyright law) je odvětví práva, které se zabývá právními vztahy uživatelů a tvůrců tzv. „autorských děl“ k příslušným dílům. Tvůrci mohou být například spisovatelé, hudebníci, filmaři, architekti, urbanisté a programátoři apod.

By Celeste Marinas

Proč se u barevného modelu CMYK používá přídavná barva k? :: Co je to inventurní soupis?
Užitečné odkazy