Domovská stránka > J > Jaké Druhy Přídavných Jmen Rozlišujeme?

Jaké druhy přídavných jmen rozlišujeme?

Podle zakončení rozlišujeme tři druhy přídavných jmen: tvrdá, měkká a přivlastňovací.

Přečtěte si více

Jak se skloňují přídavná jména?

Přídavná jména jsou řazena mezi tzv. ohebné slovní druhy, to znamená, že mění svůj tvar dle potřeby (mají jiný tvar v závislosti na jmenném rodě, čísle i pádu), a to změnou koncovky. U přídavných jmen tomuto jevu říkáme skloňování (stejné je to u podstatných jmen, zájmen a číslovek), u sloves časování. Když to vezmeme v úvahu, jak určit rod? V češtině rozlišujeme u podstatných jmen tři různé rody: rod mužský, rod ženský a rod střední. Mužský rod se dělí na životný a neživotný. Rod podstatného jména zjistíme pomocí ukazovacích zájmen TEN, TA, TO (ten pes – rod mužský, ta žena – rod ženský, to dítě – rod střední).

Jak poznat přídavná jména Privlastnovaci?

Přídavná jména s koncovkami -ovo, -ova, -ův jsou přivlastňovací a skloňujeme je podle vzoru otcův, matčin. Ptáme se: Čí děti? - sousedov-i/-y. Jedná se tedy o přídavné jméno přivlastňovací. Jak určit rod u přídavných jmen? - přídavná jména utvořená od podstatných jmen rodu mužského poznáme podle koncovek:

  1. rod mužský -ův. (např.: otcův kabát, sousedův pes, dědečkův knír)
  2. rod ženský -ova. (např.: otcova košile, sousedova slepice, dědečkova dýmka)
  3. rod střední -ovo.
  4. rod mužský -in.
  5. rod ženský -ina.
  6. rod střední -ino.

Co se urcuje u příslovcí?

Příslovce jsou neohebný slovní druh, který vyjadřuje bližší okolnosti dějů a míru vlastností. Ve větách má nejčastěji funkci příslovečného určení. Příklady příslovcí: brzy, rychle, nahoru, velmi, francouzsky, dopoledne, mdlo, krátce. Rozlišujeme několik druhů příslovcí: místa, času, způsobu, příčiny a míry. Co je to Predlozka? praepositio; v některých jazycích záložka, lat. postpositio) je neohebný slovní druh. Předložky stojí před podstatnými jmény, zájmeny a číslovkami. Nejsou plnovýznamovým slovním druhem (odborně se označují jako synsémantika), ale pomáhají vytvářet fráze a modifikovat vztahy mezi větnými členy.

Co jsou pady?

Pád je morfologická kategorie, kterou flexivní jazyky obvykle vyjadřují vztah jmen (nomin) ke slovesu či jiným větným členům. Čeština rozlišuje 7 pádů. V jiných jazycích některé z nich chybí nebo se naopak vyskytuje řada pádů, které nezná čeština. Jak se ptame na podstatna jméno? Ptáme se na ně slovy KDO? CO?. Ukazujeme si na ně slovy ten, ta, to.

Tak co je to stupňování přídavných jmen?

stupeň tvoříme nejčastěji tak, že přidáme k základnímu tvaru přídavného jména příponu -ejší nebo -ější. U přídavných jmen, kterým kořen slova končí na -t nebo -d, odtrhneme příponu -ký a nahradíme za příponu -ší. U přídavných jmen, kterým kořen slova končí na -ch, nahradíme -ch za příponu -šší.

By Normie Kuehnel

Jak zmenit ID volajiciho? :: Jaká jsou přídavná jména?
Užitečné odkazy