Domovská stránka > K > Kdo Je Správcem Portálu Veřejné Správy?

Kdo je správcem Portálu veřejné správy?

(1) Portálem veřejné správy je informační systém veřejné správy zajišťující přístup k informacím veřejných orgánů a komunikaci s veřejnými orgány. Správcem portálu veřejné správy je ministerstvo.

Přečtěte si více

Co jsou základní registry ak čemu slouží?

Referenční údaje jsou vedené v základních registrech bez historie. Funkce základních registrů spočívá jednak v opakovaném využívání již jednou pořízených dat, čímž jsou zrychlována správní řízení, a také ve zjednodušení správy a údržby stávajících evidencí a informačních systémů. Co je poznatek? Poznatek je jednotlivý výsledek lidského poznávání. Soustava poznatků tvoří znalost. Poznatek je kognitivní reprodukcí určité části objektivního světa a jeho zákonitostí. Funkcí poznatku je převedení rozptýlených představ a tušení do sdělitelné a všeobecné formy.

Jak se nazývá předávání informací?

Předávání informací se říká komunikace. Co je to data? Data jsou v informatice údaje zaznamenané v digitální (číselné) podobě určené k počítačovému zpracování. Data (např. číslo, text, obrázek, zvuk) jsou zapsána (kódována) v podobě posloupností čísel (bajtů) a uložena např. v operační paměti počítače nebo na záznamovém médiu (pevný disk, CD, paměťová karta apod.).

Také, co je to erp systém?

ERP je zkratka pro plánování podnikových zdrojů. Jedná se o software, který řídí podnikové finance, dodavatelský řetězec, provoz, obchod, výkaznictví, výrobu a lidské zdroje. Co je to Helios Orange? Novinky ze světa HELIOS

HELIOS Automotive je specializované řešení prodejce osobních i užitkových automobilů. Zároveň umí pokrýt všechny ekonomické oblasti, od účetnictví přes CRM po sledování skladových zásob. Implementace vždy zohledňuje potřeby konkrétního dealerství či servisu.

Jaké jsou segmenty trhu?

Segmentace trhu a zákazníků (Market Segmentation) SME (Small and Medium Enterprise) - malé a střední podniky. Suspect. TAM (Total addressable market) - Celkový oslovitelný trh. Jak segmentovat trh? Segmentace trhu a zákazníků zahrnuje následující kroky: Průzkum trhu – vytváří se segmentační kritéria. Profilování segmentů – zákazníci jsou rozdělování podle segmentačních kritérií do relativně homogenních skupin. Určení velikosti segmentů a vytvoření jejich profilů

Co je segmentace trhu práce?

Segmentace trhu práce

Považujeme za procesy, díky nimž dochází k oddělení určitých skupin profesí nebo povolání a rozdělení trhu na části, které jsou na sebe závislé např. tak, že mohou záviset na vztahu pracovníka k zaměstnavateli, může se jednat o charakteristiku pracovníka jako je národnost, rasa, věk nebo pohlaví.

By Tace

Jak přiřadit disk? :: Co všechno je součástí informačního systému?
Užitečné odkazy