Domovská stránka > K > Kdy Se Může Dělat Inventura?

Kdy se může dělat inventura?

Fyzická inventura majetku se provádí vždy k rozvahovému dni, ke kterému společnost sestavuje řádnou či mimořádnou/mezitímní účetní závěrku. Většina společností má účetní období shodné s kalendářním rokem a provádí tedy inventuru k poslednímu dni v roce, tedy k 31. prosinci.

Přečtěte si více

Kdy se provádí inventarizace?

Inventarizaci účetní jednotky provádějí k okamžiku, ke kterému sestavují účetní závěrku jako řádnou nebo mimořádnou (dále jen "periodická inventarizace"). V případech uvedených v odstavci 2 účetní jednotky mohou provádět inventarizaci i v průběhu účetního období (dále jen "průběžná inventarizace"). Podle toho, kdy se vyhotovuje inventurní soupis? Inventarizace se provádí k rozvahovému dni – tato periodická inventarizace může být zahájena nejdříve čtyři měsíce před rozvahovým dnem a dokončena nejpozději dva měsíce po rozvahovém dni. Vyhotovuje se inventurní soupis, který musí obsahovat náležitosti podle § 30 odst. 7 zákona o účetnictví.

Proč se provádí inventarizace?

Účel inventarizace

Účelem inventarizace je zajistit: Věcnou správnost účetnictví - zjišťuje se skutečný stav aktiv a pasiv a v případě rozdílu je třeba účetní stav upravit. Správné ocenění majetku a závazků - podle zásady opatrnosti se provádí ohledání porovnává se reálná hodnota s hodnotou uvedenou v účetnictví.
Jak se dělá inventura? Při periodické inventarizaci je možné zahájit inventuru nejprve čtyři měsíce před rozvahovým dnem a ukončit ji nejpozději dva měsíce po rozvahovém dni. Ale pozor, zde je třeba myslet na skutečnost, že v tomto období může u majetku dojít ještě ke změnám, tyto změny je pak nutné doložit a uchovat v rámci účetní závěrky.

Jak často se dělá inventura?

Inventura se nejčastěji provádí periodicky, například vždy ke konci účetního období. Můžete však přistoupit i k inventuře mimořádné. To, jak často budete inventuru provádět, závisí na činnosti, kterou vykonáváte. V některých oborech je dobré stavy kontrolovat častěji než jednou ročně. Jak často se provádí inventarizace pokladny? Inventarizace pokladny

Inventarizace pokladní hotovosti ve smyslu účetní evidence může být provedena jedině fyzicky, a to nejméně čtyřikrát za účetní období, tzn. minimálně třikrát během účetního období a dále ke dni sestavení účetní závěrky za účetní období.

Co je inventarizace zásob?

Při inventarizaci se porovnává skutečný stav s účetním stavem, a to u všeho majetku a všech závazků. V praxi pak mohou nastat tři situace. V ideálním případě se skutečný stav rovná účetnímu stavu a v takovém případě je vše v pořádku. Jak casto se provadi inventarizace? Inventarizace se provádí k okamžiku, kdy účetní jednotka sestavuje řádnou nebo mimořádnou účetní závěrku. Alespoň jednou za účetní období se musí provést průběžná inventarizace, ale pouze u zásob, které jsou účtovány dle druhů a u hmotného movitého majetku, který nemá jasně dané místo, kam náleží.

Jak na dokladovou inventuru?

Skutečný zjištěný stav majetku a závazků musí účetní jednotka zaznamenat v inventurním soupisu. Zůstatky všech používaných rozvahových účtů, jež mají k rozvahovému dni aktivní či pasivní zůstatek, by měla účetní jednotka umět při daňové kontrole doložit a zdůvodnit.

By Cormack

Co je to inventurní soupis? :: Co Vybiji baterii?
Užitečné odkazy