Domovská stránka > J > Jaké Jsou Nástroje Marketingu?

Jaké jsou nástroje marketingu?

Mezi základní marketingové nástroje patří: poptávka, průzkum trhu a analýza, plánování a propagace. Při tvorbě marketingového plánu jsou většinou používány zásady tzv. 4P, což je Product (produkt), Price (cena), Promotion (komunikace), Place (distribuce).

Přečtěte si více

Podle toho, co je to marketing?

Odborná definice

Jaroslav Světlík, český ekonom, jej definuje následujícím způsobem: „Marketing je proces řízení, jehož výsledkem je poznání, předvídání, ovlivňování a v konečné fázi uspokojení potřeb a přání zákazníka efektivním a výhodným způsobem zajišťujícím splnění cílů organizace“.
Co je cena v marketingu? Cena je vyjádřením hodnoty zboží pro spotřebitele, výrazně ovlivňuje poptávku a je také nejflexibilnější složkou marketingového mixu. Musí vycházet z toho, jak působí na zákazníka, tedy jak ji vnímá a reguluje dle ní své nákupní chování.

Co je to segment trhu?

Segmentace je rozdělení zákazníků do různých skupin za účelem konkrétnější komunikace a zasílání personalizovaných nabídek. Segmenty lze vytvořit podle různých kriterií, například podle sortimentu, který uživatel nakoupil, případně podle toho, jaký e-mail rozklikl a o jaké téma projevil zájem. Co je to marketingová komunikace? Marketingová komunikace je soubor nástrojů určených ke komerční i nekomerční komunikaci s trhem, jejichž společným cílem je podpora marketingové strategie společnosti a snaha o informování a ovlivnění spotřebitelů.

Co je to komunikační mix?

Komunikační mix je souhrn všech prostředků, které firma využívá ke komunikaci se svými stávajícími či potenciálními zákazníky a udržuje s nimi dlouhodobé vazby. Jedná se o podsložku marketingového mixu, o kterém zde byla řeč již dříve (4P - product - place - price - promotion). Co je to 5 P? Je zkratka pro pět složek marketingového mixu, nahlíženo z pozice kupujícího. Ke čtyřem P (4P) se přidává ještě páté P jako People (lidé), kteréžto P zastupuje přidanou hodnotu, kterou přidávají lidé ve společnosti produktu, a tedy koncovým zákazníkům.

Co je součástí marketingu?

Klasický marketingový mix je tvořen čtyřmi složkami se kterými společnost může pracovat tak, aby dosáhla na své strategické cíle. Prvky marketingového mixu: product - výrobek, price - cena, promotion - propagace (reklama, PR…), placement - umístění. Podle toho, co je 4 c? 4C znamená Customer value (nebo Customer solution - řešení potřeb zákazníka, ve 4P odpovídá slovu Product), Communication (komunikace, ve 4P odpovídá slovu Promotion), Convenience (nebo Channel - dostupnost nebo pohodlí, odpovídá slovu Place ze 4P) a Cost (nebo Cost to the customer - náklad pro zákazníka, ve 4P

A další otázka, jak uvést na trh nový výrobek?

Výrobky musí být při uvedení na trh v souladu (ve shodě) se všemi nařízeními vlády a ostatními technickými předpisy, které se na ně vztahují. Výrobky nově vyrobené nebo výrobky dovezené (ať nové nebo použité), musí při každém uvedení na trh splňovat ustanovení příslušných NV.

By Junko Vanalstin

Jak přeinstalovat systém? :: Kdo je výrobcem výrobků?
Užitečné odkazy