Domovská stránka > C > Co Je To Sql?

Co je to SQL?

SQL (vyslovováno anglicky es-kjů-el [ɛs kjuː ɛɫ]IPA) je zkratka (anglicky Structured Query Language) pro standardizovaný strukturovaný dotazovací jazyk, který je používán pro práci s daty v relačních databázích. SQL je nástupcem jazyka SEQUEL (anglicky Structured English Query Language).

Přečtěte si více

Co je to entita databáze?

Databázi si lze představit jako soubor dat, který slouží pro popis reálného světa (např. evidence školní knihovny, sklad chemikálií, evidence studentů). Entita je prvek reálného světa (např. člověk, stroj, vyučovaný předmět, město), který je popsán svými charakteristikami (vlastnostmi). Co je atribut v databázi? Atribut je jednotka informace popisující entitu (plat zaměstnance, cena výrobku, autor knihy, adresa zákazníka, rodné číslo studenta...) Každá tabulka musí mít atribut, který jednoznačně identifikuje jednotlivé záznamy - řádky tabulky. Tento atribut se nazývá primární klíč (PK) (obvykle nějaké identifikační číslo).

Co je Parcialita?

Parciální (lat. partialis) znamená částečný, dílčí; opak: totální, úplný. Co znamená relační? Relační databáze je založena na tabulkách, jejichž řádky obvykle chápeme jako záznamy a eventuálně některé sloupce v nich (tzv. cizí klíče) chápeme tak, že uchovávají informace o relacích mezi jednotlivými záznamy v matematickém slova smyslu. Termín relační databáze definoval Edgar Frank Codd v roce 1970.

Tak proč se naučit sql?

Většina firem dnes ukládá svá objemná data do relačních databází, ve kterých s nimi pracuje pomocí jazyka SQL. Jeho předností je především možnost nakládat s daty bezpečně a rychle získat přehledné výstupy. Lidé se také ptají, v čem psát sql? SQL

Používají všechny nejrozšířenější databázové systémy jako např.:

  1. PostgreSQL,
  2. MySQL,
  3. Microsoft SQL Server,
  4. Oracle Database,
  5. SQLite,
  6. IBM DB2,
  7. Microsoft Access,
  8. a další.

Jak na SQL Server?

V případě MS SQL Server Express se instalace provádí taky instalačním programem, klientské nástroje MS SQL Server Management Studio Express se instalují samostatným instalačním programem, pro běh MS SQL Server Express je nutno nainstalovat Microsoft NET. Frameworks 2.0 nebo vyšší verze. Co obsahuje databáze? Databáze (neboli datová základna, též databanka) je systém souborů s pevnou strukturou záznamů. Tyto soubory jsou mezi sebou navzájem propojeny pomocí klíčů. V širším smyslu jsou součástí databáze i softwarové prostředky, které umožňují manipulaci s uloženými daty a přístup k nim.

Co je to primární klíč?

Primární klíč je pole nebo sada polí s hodnotami, které jsou v rámci tabulky jedinečné. Hodnoty klíče se dají použít k odkazování na celé záznamy, protože každý záznam má jinou hodnotu klíče. Každá tabulka může mít jenom jeden primární klíč.

By Sergio

Proč mívají obvykle databáze více tabulek? :: Kde vzniklo CD?
Užitečné odkazy