Domovská stránka > C > Co To Je Právnická Osoba?

Co to je právnická osoba?

Definice podle občanského zákoníku

je právnická osoba definována jako: „organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, nebo jehož právní osobnost zákon uzná. Právnická osoba může bez zřetele na předmět své činnosti mít práva a povinnosti, které se slučují s její právní povahou.

Přečtěte si více

Kdo je subjektem osobních údajů?

Subjektem údajů je fyzická osoba, jíž se osobní údaje týkají. Subjekt údajů není právnická osoba. Údaje vztahující se k právnické osobě tak nejsou osobními údaji. Osobní údaje mohou být pouze ve vztahu k žijící fyzické osobě, jelikož Obecné nařízení vylučuje svoji působnost na údaje o zesnulých osobách. Jak vznikla filosofie? Vznik. Řecká filosofie vzniká jako způsob racionálního uvažování a argumentování o otázkách o původu světa, o dobru a zlu, o postavení člověka, o povaze společnosti a podobně, na něž předtím odpovídal mýtus.

Jak se píše slovo filozofie?

Proto je výraz filozofie (případně filosofie) nutné psát s výhradně s „i“ v základu slova. To stejné platí i pro slova odvozená a příbuzná, s „i“ píšeme i např. slova: filozof, filozofický, filozofovat apod. Když to vezmeme v úvahu, co je polymorfní kov? Polymorfie (dříve mnohotvarost) je schopnost látek krystalovat ve více krystalových strukturách. Konkrétní krystalovou strukturu polymorfní látky nazýváme polymorf. Polymorfie prvků se nazývá alotropie.

Pokud jde o to, co je to polymorfismus java?

Polymorfismus je vlastnost programovacího jazyka, speciálně v objektově orientovaném programování, která umožňuje objektům volání jedné metody se stejným jménem, ale s jinou implementací. Co to je dědičnost? Dědičnost je unikátní schopnost živých organismů, díky které mohou přenášet určité znaky, vlohy a schopnosti z generace na generaci.

Co je to instance Java?

Instance třídy (v některých programovacích jazycích také objekt) je konkrétní datový objekt v paměti odvozený z nějakého vzoru (třídy) používaný v objektově orientovaných programovacích jazycích (Java, C++, Simula 67, atd.). Objekt představuje základní stavební prvek objektově orientovaného programování. Pokud jde o to, jaké osoby v právu rozlišujeme? Ustanovení nového občanského zákoníku rozlišují tři typy právnických osob: korporace, fundace a ústavy. Pro korporace – typicky spolky (§ 210 – 302). Je příznačné, že je tvoří členové nebo společníci neboli osobní složka (corpus = tělo). V současné právní úpravě jde především o občanská sdružení.

Kdy člověk získává právní osobnost?

Právní osobnost (dříve způsobilost k právům a povinnostem) nebo také právní subjektivita je schopnost být nositelem i vykonavatelem práv a povinností; u fyzických osob vzniká narozením a zaniká smrtí nebo prohlášením za mrtvého. Jiným způsobem nemůže být nikdo své právní osobnosti zbaven, nelze se jí ani vzdát.

By Ronen

Co je to OOP? :: Co je subjekt a objekt?
Užitečné odkazy