Domovská stránka > C > Co Dělá Pedagogicko Psychologická Poradna?

Co dělá Pedagogicko psychologická poradna?

Služby, které poradna zajišťuje, se týkají především psychologické a speciálně pedagogické diagnostiky a intervenční činnosti s ohledem na věk, školní zařazení dítěte či mladistvého, jeho vývoj a případné obtíže. Poradna dále zajišťuje metodické a odborné vedení v oblasti poradenství pro pracovníky ve školství.

Přečtěte si více

Když to vezmeme v úvahu, kdo je zřizovatelem spc?

ŠPZ mohou mít i různé zřizovatele – krajské úřady, města, MŠMT, církve, soukromé subjekty. V září 2016 vstoupila v platnost novela vyhlášky č. 27 o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (dále SVP) a žáků nadaných. Kdo je součástí Špp? Pracovníci ŠPP. Školské poradenské pracoviště musí být složeno minimálně z výchovného poradce a školního metodika prevence. Výchovnému poradci je snižován úvazek přímé pedagogické činnosti (času, který musí odučit jako řadový učitel) v závislosti na počtu žáků na škole, a to o 1 až 5 hodin týdně.

Podle toho, jak probíhá návštěva v pedagogicko psychologické pořádně?

Psychologické či speciálně pedagogické vyšetření trvá každé přibližně 2 hodiny. Nejčastěji, zejména při prvním kontaktu s poradnou, prochází dítě postupně oběma vyšetřeními, tedy ve dvou blízkých termínech. Starší děti někdy zveme na obě vyšetření v jednom dni. Kdo se může obrátit na pedagogicko psychologickou poradnu? Na poradnu se může obrátit jakýkoli rodič, který by se rád dostal radu ohledně psychického a fyzického vývoje svého dítěte, s jeho předškolní a školní docházkou, poruchami učení, procesem integrace, výběrem vhodné školy, ale i s výchovnými problémy doma nebo ve škole.

Co je psychologicka poradna?

Poskytujeme odbornou psychologickou pomoc v oblasti studijních a osobních problémů, rodinných a mezilidských vztahů, krizové intervence. Co je to SPC? Speciálně pedagogická centra (SPC) poskytují služby v oblasti psychologické, speciálně-pedagogické a sociální. Zaměřují se na pomoc dětem se zdravotním postižením na všech typech škol a nabízí poradenství zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům a školám metodickou podporu.

A další otázka, co je to školské poradenské zařízení?

Pedagogicko-psychologické poradny a speciálně pedagogická centra jsou školská poradenská zařízení, která poskytují standardní poradenské služby dětem, žákům, studentům, jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením. Může se také zeptat, kdo pracuje v ppp? Tým pracovníků PPP tvoří psycholog, speciální pedagog a sociální pracovník. Pracují s žáky zpravidla ve věku od 3 do 19 let. PPP se dělí podle spádovosti.

Kdo může poskytovat poradenské služby?

(1) Ředitel základní, střední a vyšší odborné školy zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole školním poradenským pracovištěm, ve kterém působí zpravidla výchovný poradce a školní metodik prevence, kteří spolupracují zejména s třídními učiteli, učiteli výchov, případně s dalšími pedagogickými pracovníky

By Niklaus Gullatt

Kdo může dělat školního psychologa? :: Jak udělat z obrázku pozadi?
Užitečné odkazy