Jak resetovat nastavení sítě v počítači Mac

Máte problémy s připojením k počítači Mac? Četné problémy související se sítí lze často vyřešit obnovením nastavení sítě. Tento článek vás provede základními kroky k obnovení síťových nastavení na Macu, ať už potřebujete obnovit síťové zařízení, vyřešit potíže se síťovým připojením, vymazat mezipaměť Wi-Fi nebo obnovit připojení Wi-Fi.

Jak mohu v počítači Mac obnovit síťové zařízení?

Chcete-li v počítači Mac aktualizovat síťové zařízení, proveďte následující akce:

1. V nabídce Apple v levém horním rohu obrazovky vyberte položku „Předvolby systému“. V okně Předvolby systému klikněte na položku „Síť“. 3. Na levé straně si všimnete seznamu síťových připojení. Vyberte připojení, které je třeba obnovit. 4. Chcete-li vybrané síťové připojení odstranit, klikněte na ikonu minus (-) v dolní části seznamu. 5. Kliknutím na tlačítko „Apply“ (Použít) potvrďte svou volbu. 6. Chcete-li síťové připojení po jeho odstranění přidat zpět, klikněte na tlačítko Přidat (+) ve spodní části seznamu. 7. Chcete-li změny uložit, vyberte nově přidané síťové připojení a stiskněte tlačítko „Apply“ (Použít).

Obnovení síťového zařízení účinně restartuje připojení, což může pomoci odstranit případné přechodné problémy, které mohou bránit připojení Macu k síti. Jak obnovit síťové připojení na Macu? Obnovení síťových nastavení může často pomoci, pokud máte problémy se síťovým připojením na Macu. Následující postup popisuje, jak obnovit síťové připojení na počítači Mac:

1. V nabídce Apple vyberte možnost „Předvolby systému“. *

2. Vyberte položku „Síť“. 3. V levé části okna vyberte síťové připojení, které vám působí potíže. 4. Na pravé straně vyberte tlačítko „Advanced“ (Pokročilé).

5. V rozšířených možnostech vyberte záložku „TCP/IP“. 6. V nabídce vyberte možnost „Renew DHCP Lease“ (Obnovit pronájem DHCP). 7. Poté vyberte možnost „DNS“. 8. V rozevírací nabídce vedle položky „Servery DNS“ vyberte možnost „Upravit servery DNS“.

9. Stisknutím tlačítka minus (-) můžete odebrat všechny aktivní servery DNS.

10. Jako adresy serverů DNS zadejte „8.8.8.8“ a „8.8.4.4“ a stisknutím tlačítka plus (+) přidejte veřejné servery DNS společnosti Google. 11. Chcete-li změny uložit, klikněte na tlačítko „OK“. 12. Chcete-li implementovat změněná nastavení, klikněte naposledy na tlačítko „Apply“ (Použít).

Pronájem DHCP lze obnovit a nastavit nové servery DNS, aby se odstranily problémy se síťovým připojením, což může často vyřešit problémy se sítí na vašem Macu.

Jak v počítači Mac odstraním mezipaměť Wi-Fi? K vyčištění mezipaměti Wi-Fi počítače Mac můžete použít níže uvedené postupy:

1. V pravém horním pruhu nabídky na obrazovce klikněte na symbol Wi-Fi. (2. Vyberte možnost „Otevřít předvolby sítě“. 3. Klikněte na připojení Wi-Fi v levé části okna Předvolby sítě. 4. Chcete-li se odpojit od sítě Wi-Fi, klikněte na tlačítko minus (-) v dolní části seznamu. 5. Kliknutím na tlačítko „Apply“ (Použít) potvrďte svou volbu. 6. Chcete-li přidat připojení Wi-Fi zpět po jeho odstranění, klikněte na tlačítko Přidat (+) v dolní části seznamu. 7. Chcete-li změny uložit, vyberte právě vybrané připojení Wi-Fi a stiskněte tlačítko „Apply“.

Potíže způsobené zastaralými nebo poškozenými daty mezipaměti můžete odstranit vymazáním mezipaměti Wi-Fi, čímž v podstatě odstraníte všechna uložená data týkající se sítí Wi-Fi.

Jak mohu restartovat Wi-Fi v notebooku?

Chcete-li obnovit připojení Wi-Fi v notebooku Mac, postupujte podle následujících postupů: 1. Na panelu nabídek v pravém horním rohu obrazovky vyberte symbol Wi-Fi. 2. Vyberte možnost „Turn Wi-Fi Off“ (Vypnout Wi-Fi). 3. Po malé prodlevě znovu klikněte na ikonu Wi-Fi. 4. Vyberte možnost „Turn Wi-Fi On“ (Zapnout Wi-Fi). Bezdrátové připojení na notebooku Mac můžete resetovat vypnutím připojení Wi-Fi a jeho opětovným zapnutím. To může pomoci s případnými krátkodobými problémy, které by mohly poškodit vaše připojení Wi-Fi.

A konečně, resetování síťových nastavení počítače Mac může často pomoci při řešení různých problémů souvisejících se sítí. Pokyny v tomto článku vás provedou potřebnými úkony, ať už potřebujete resetovat připojení Wi-Fi, vyčistit mezipaměť Wi-Fi nebo obnovit síťové zařízení. Podle těchto pokynů můžete efektivně řešit a odstraňovat problémy se síťovým připojením na počítači Mac.

FAQ
Resetuje Reset všech nastavení také nastavení sítě?

Síťová nastavení na Macu se resetují, pokud se resetují všechna nastavení. Síťová nastavení Macu, včetně sítí Wi-Fi, připojení VPN a síťových předvoleb, budou obnovena do výchozího stavu, pokud zvolíte možnost Resetovat všechna nastavení. Je důležité si uvědomit, že resetováním síťových nastavení ztratíte připojení ke všem aktivním sítím a budete je muset následně znovu nakonfigurovat.

Jak resetovat síť v terminálu Mac?

Níže uvedené postupy lze použít k resetování síťových nastavení na počítači Mac pomocí terminálu: 1. Spusťte na počítači Mac program Terminál. Přístup k němu získáte tak, že přejdete do nabídky Aplikace > Nástroje > Terminál nebo vyhledáte položku „Terminál“ ve Spotlightu (Command + Space). 2. Chcete-li vypsat všechny síťové služby v počítači Mac, použijte v okně Terminálu následující příkaz a klikněte na tlačítko použít: networksetup -listallnetworkservices

“‘

3. Určete, kterou síťovou službu chcete restartovat. Může to být kterékoli síťové rozhraní, včetně Ethernetu a Wi-Fi.

4. Po vyhledání síťové služby zadejte následující příkaz pro obnovení jejího výchozího nastavení:

“‘

sudo networksetup -setnetworkserviceenabled off

„`

Název síťové služby, kterou chcete obnovit, by měl být nahrazen slovem „networkservice>“. Pro resetování Wi-Fi lze použít například následující příkaz:

“‘

sudo networksetup -setnetworkserviceenabled Off the Wi-Fi

„„

5. Po spuštění programu bude třeba zadat heslo správce. Po zadání hesla, které se při psaní nezobrazí, stiskněte klávesu Enter. 6. Po vypnutí síťové služby ji pomocí následujícího příkazu opět zapněte: Na místo „networkservice>“ vložte název síťové služby, kterou jste vypnuli: Sudo networksetup -setnetworkserviceenabled networkservice> on

“‘

Na místo „networkservice>“ vložte název síťové služby, kterou jste vypnuli. Chcete-li například zapnout Wi-Fi, zadejte

“‘

sudo networksetup -setnetworkserviceenabled

“‘

7. Po provedení příkazu budete muset zadat ještě jednou heslo správce. Po zadání zadejte své heslo.

Pomocí terminálu na počítači Mac můžete obnovit nastavení sítě pro zadanou síťovou službu podle následujících pokynů.