Jak měřit výstupní impedanci. A Comprehensive Guide

Jak měříme impedanci?
Měřič impedance je připojen mezi fázový vodič L a vodič PE (případně mezi L a N pokud se měří impedance sítě). Po zahájení měření přístroj změří nejprve napětí zdroje naprázdno U1. Potom do obvodu připojí zatěžovací odpor RZ , kterým proteče měřicí proud I a zároveň změří napětí U2 v obvodu při zatížení.
Další informace najdete na elektrika.cz

Klíčovým aspektem elektronických zařízení je jejich výstupní impedance, která určuje, jak efektivně mohou dodávat energii do zátěže. K pochopení výkonu audio zesilovačů, generátorů signálu a dalších elektronických zařízení může pomoci měření výstupní impedance. V tomto článku se budeme zabývat několika způsoby měření výstupní impedance a často kladenými otázkami na toto téma.

Lze k měření výstupní impedance použít ohmmetr?

Ohmmetrem, který měří odpor, není možné měřit výstupní impedanci přímo. Složitá veličina známá jako výstupní impedance obsahuje jak odporové, tak jalové prvky. Jalovou složku nelze ohmmetrem přesně změřit, pouze odporovou složku ano. V důsledku toho by výstupní impedance nemohla být sama o sobě přesně reprezentována ohmmetrem. Lze k měření impedance použít multimetr?

Výstupní impedanci je možné měřit pomocí multimetru, univerzálního přístroje, který dokáže testovat různé elektrické charakteristiky. K přesnému měření impedance jsou zapotřebí další nástroje a metody. K přesnému měření výstupní impedance lze použít multimetr, známý zatěžovací odpor a zdroj střídavého signálu. Při této technice se testované zařízení vystaví známému střídavému signálu a poté se změří napětí na zatěžovacím rezistoru. Výstupní impedanci lze odhadnout na základě vztahu mezi napětím a proudem.

Jak se měří impedance?

K přesnému měření výstupní impedance budete potřebovat několik důležitých součástí:

1. Multimetr: Je zapotřebí multimetr s možností měření střídavého napětí a proudu. Potřebujete známý zatěžovací odpor, jehož hodnota se blíží předpokládané výstupní impedanci.

2. Pro testovaný přístroj bude pomocí tohoto rezistoru vytvořena zátěž.

3. Zdroj střídavého signálu: Pro zavedení známého střídavého signálu do testovaného předmětu je nutný generátor střídavého signálu.

Po získání všech potřebných součástí použijte následující postupy pro určení výstupní impedance:

1. Připojte zdroj střídavého signálu ke vstupu zkušebního zařízení. 2. Připojte známý zatěžovací odpor paralelně k výstupu zkušebního zařízení. 3. Nastavte frekvenci a amplitudu generátoru střídavého signálu. 4. Pomocí multimetru určete napětí na zatěžovacím rezistoru. 5. Pomocí multimetru určete proud procházející zatěžovacím rezistorem. 6. Pomocí Ohmova zákona zjistěte výstupní impedanci: Napětí / proud se rovná impedanci. Z jakého důvodu je výstupní impedance 50 ohmů?

Běžným standardem v mnoha elektrických systémech, zejména v radiofrekvenčním (RF) přenosu, je výstupní impedance 50 ohmů. Díky standardizaci je zaručena spolupráce přístrojů a efektivní přenos elektřiny. Impedance 50 ohmů je považována za rozumnou střední cestu mezi integritou signálu a účinností přenosu energie.

V rádiových přenosových vedeních, kde pomáhá omezit odrazy signálu a maximalizovat přenos výkonu, je impedance 50 ohmů obzvláště důležitá. Často se používá ve zkušebních přístrojích a audiosystémech. Je důležité si uvědomit, že výstupní impedance zařízení se může měnit v závislosti na zamýšleném použití a konstrukčních parametrech.

Závěrem lze říci, že určení výstupní impedance je nezbytné pro pochopení toho, jak dobře elektronika funguje. Zatímco ohmmetr je pro přímé měření impedance neúčinný, lze s úspěchem použít multimetr a další nástroje a metody. Výše uvedené postupy vám pomohou přesně změřit výstupní impedanci a dozvědět se důležité věci o chování elektronických zařízení.

FAQ
Co je to dobrá výstupní impedance?

Dobrá výstupní impedance je taková, která odpovídá impedanci zátěže. Výstupní impedance zařízení v audio systému by měla být co nejnižší ve srovnání se vstupní impedancí zařízení, které v signálním řetězci následuje za ním. To zaručuje efektivní přenos výkonu a snižuje zkreslení nebo ztráty signálu. Obecně se má za to, že zachování integrity signálu a zlepšení výkonu audio zařízení vyžaduje výstupní impedanci, která je mnohem nižší než vstupní impedance.

Jak zjistíte vstupní a výstupní impedanci?

V závislosti na konkrétním uspořádání obvodu můžete použít různé metodiky a přístupy k určení vstupní a výstupní impedance obvodu. Zde je několik typických metod:

1. Vstupní impedance:

– Přiložte zkušební signál na vstup obvodu pomocí známého zdroje napětí.

– Pomocí přístroje pro měření proudu, například ampérmetru, změřte výsledný proud, který vstupuje do obvodu.

– Odečtěte přiložené napětí od naměřeného proudu a určete vstupní impedanci.

2. Na výstup obvodu připojte známý zátěžový odpor. Tento údaj se nazývá výstupní impedance.

– Pomocí voltmetru změřte napětí na zátěži.

– Změňte odpor zátěže a zaznamenejte odpovídající hodnoty výstupního napětí.

Nakreslete graf závislosti výstupního napětí na odporu zátěže.

– Sklon grafu, což je změna výstupního napětí dělená změnou odporu zátěže, lze použít k výpočtu výstupní impedance.

3. Theveninova věta:

– Připojte k obvodu vstupní zkušební signál. Odstraňte z výstupu obvodu jakoukoli zátěž, změřte tam napětí naprázdno a pak tuto hodnotu vydělte proudem tekoucím do obvodu, abyste získali Theveninův ekvivalentní odpor. Výstupní impedanci obvodu představuje Theveninův ekvivalentní odpor. Je důležité mít na paměti, že výše uvedené postupy mají sloužit pouze jako obecná doporučení; skutečný postup měření se může měnit v závislosti na konkrétním obvodu a dostupném vybavení. Navíc pro spolehlivé vyhodnocení vstupní a výstupní impedance ve složitějších obvodech mohou být zapotřebí specializované metody nebo nástroje.